Spiritualitet & Samfund

Gratis webinarrække med healing, oplæg og perspektiver på tilgange til at skabe bevidsthed omkring individets betydning for samfundet


1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Karina Bundgaard
Shaman i Den Nye Tid

Shamanistisk Samfundsskole

En gratis webinarrække med samfundsrelevante emner samt perspektiver på  hvordan vi gennem opmærksomhed kan gøre en forskel for os selv, for det, vi personligt bidrager med i samfundet og hvad vi bruger vores energi på.

Hvert webinar har en varighed på 45 minutter og bliver udgivet på Facebook Live, hvor deltagerne har mulighed for at benytte sig af kommentarsporet.

Følelser er ikke identitet

Følelser er en vigtig, strømmende del af vores identitet som mennesker. Men følelser har ikke nødvendigvis en berettigelse i identiteten bare fordi de er der.

Følelser kan være en direkte forlængelse af impulser fra overlevelsesinstinktet, og sat på spidsen vil en insisteren på at have ret til at være vred kunne sammenlignes med en insisteren på at have ret til at slå et andet menneske i hovedet med en kølle.

Det er ikke så udbredt at tage identitet i at få lyst til at slå hinanden - selvom det forekommer. Men at tage identitet i følelsesmæssige reaktioner er noget, det er meget almindeligt at gøre.

Og hvis vi som mennesker møder hinanden ud fra følelsesmæssige tilstande, vi tager for meget identitet i, kan det begrænse hvor meget plads der er til rumme hinanden - og os selv.

identificering med følelser kan være både opbyggeligt og begrænsende, oplysende og skæmmende.

Jeg holder en workshop med shamanistisk healing og kanaliseret undervisning, der støtter dig i at blive klogere på den dybereliggende kommunikation, der ligger bag dine følelser.

Og jeg vil gerne give dig mulighed for at mærke om energien, vi arbejder i på workshoppen, har en effekt på dig, før du tilmelder dig, gennem denne åndedrætsøvelse med healing du modtager gennem denne video eller lyd.

Start med at lægge en kærlig opmærksomhed ind omkring dit åndedræt-

Og lad bevidstheden strømme sammen med din vejtrækning.

På indåndingerne kan du forestille dig at bevidsthedens smukke, klare lys strømmer ind sammen med åndedrættet.

Oplyser hver en strømning i din krop, hver en celle, hver en del af dig.

På udåndingerne kan du forestille dig at bevidsthedens smukke, klare lys udfolder sig dybere i dig, og samtidig strømmer fra energibanerne i din krop, ud i feltet omkring dig.

Hele vejen ud og forbinder sig med kosmos.

På indåndingerne strømmer lyset ind.

På udåndingerne udfolder lyset sig i dig og fra dig.

På de næste indåndinger kan du forestille dig at bevidsthedens smukke, klare lys strømmer ind og oplyser en følelse i dig, du synes er svær at være i.

Måske vælger du selv en følelse. Måske får du en fornemmelse af hvilken følelse det er. Måske vælger dit system helt intuitivt udenfor bevidsthedens opmærksomhed.

Bevidsthedens smukke, klare lys strømmer med healing, forløsning og lettelse i dig, uden at tage identitet i følelsen.

Og lander smukt og roligt i en ordløs erkendelse om balance.

Mobning og flokmentalitet

En definition af mobning er på wiki "en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person".

Personer, der har oplevet mobning, beretter om at de følelsesmæssige ar bliver siddende i krop, sind og tanker hvis ikke hele livet, så i store dele af det.

Der er en naturlighed i at positionere sig hierarkisk, og være i stand til at reagere på de impulser omkring personlig kraft, vi fornemmer hos andre mennesker.

Men hvis vi er bange, eller frygtsomme, inden i, vil der kunne være en tendens til at reagere stærkt med på følelsesmæssige tilstande, og samles i fællesskaber, der giver os en fornemmelse af at stå stærkere.

I dette webinar med healing handler undervisningen om impulser til dominans og underkastelse, brud på eksistensberettigelsen samt perspektiver på perciperet mobning og empatiske karaktertræk.

Clickbait og samfundsjournalistik

Nyhedsstrømmen i tidens informationsteknologiske onlineplatforme er fuld af journalistisk indhold, der kæmper om samfundsborgernes opmærksomhed.

Både overskrifter og timingen af pointer i artiklerne er essentiel for at holde læserens opmærksomhed - og der er næsten ikke det, der ikke kan måles, analyseres og laves en statistik over og evalueres åp.

Onlineverdenens nyhedsstrømme har forfinet den teknik, hvor læseren bliver ramt i en følelse, der gerne skulle skabe en impuls til at klikke på linket, til subtilt at guide holdninger og meningsdannelse meget i det skrevne ord.

Steroid-Tabloid.

I dette webinar modtager du healing og perspektiver på hvordan følelser, frygt, flokmentalitet og konfliktsøgning er clickbait overskrifternes brændstof, og hvordan du kan finde kraften fra dine værdisæt gennem clickbait støjen.

Trolls og shitstorms i samfundsdebatten

I den offentlige og virale debat har de sociale medier og informationsteknologien gjort det muligt for alle at have en stemme, at kunne afsøge egne kilder og finde et værdimæssigt tilhørsforhold til (perciperet) ligesindede.

I kommentarspor til artikler og opslag ses der ofte konflikter og disputser, som er skabt af den tendens til ensporethed, der let kan opstå når vi ikke forholder os til det hele menneske - men blot til de formuleringer og intention, vi fornemmer bag det skrevne ord.

Set i et samfundsmæssigt perspektiv kan denne tilvænning til at møde hinanden ensporet i onlineverdenen give en skævvridning af impulser og tilstande af skepsis, dominans og fremmedgørelse, som påvirker både individet og samfundskulturen.

I dette webinar med healing kommer vi ind omkring hvilke mønstre, der kan være med til at fremme disse impulser, og konsekvensen i form af at den frie debat derfor givetvis mangler repræsentation af ressourcer der ikke er konfliktsøgende.

Quickfix mentalitet som kulturfænomen

Der er både fordele og udfordringer ved den platform informationsteknologien giver samfundets borgere i forhold til at surfe, browse og scrolle sig til de muligheder og løsninger, der appellerer mest til øjeblikkets behov.

Nogle af de helt åbenlyse fordele er oplysning, valgfrihed, en udvidet horisont og et intuitivt, strømmende flow i livet.

Men der opstår også udfordringer i form af en tendens til sidste øjebliks-beslutninger, impulsive valg truffet ud fra uafdækkede behov og en underkendelse af den ressource der ligger i at investere sin energi i en langsigtet løsningsorientering.

Og de mange valgmuligheder - på steroider i form af targeting, clickbait, algoritmer på de sociale medier mv. - vil kunne appellere til impulser fra underliggende behov, selvom vi egentlig mest har brug for tid til erkendelse og restitution.

I dette webinar med healing kommer vi ind på nogle af de former for afledninger, der kan virke tillokkende at bruge som løsningsmodeller når vores egne svar tager tid om at komme op til overfladen.

Fundamentalisme og manipulation

Coming up...

Vores samfund er på mange måder velfungerende.

Det er kun et fåtal, der ikke får dækket de basale behov for overlevelse, og sundhedsvæsenet er med til at sikre at mennesker ikke dør af den slags sygdomme, der før i tiden på kort tid kunne udradere store dele af en befolkning.

Samfundet er dog langt fra perfekt - selvfølgelig, kunne man sige, for vi har alle sammen forskellige opfattelser af hvordan det så ville være. 

Det er svært at sige om nogen har mere ret end andre, for vi har alle sammen vores berettigelse. Men jo mere bevidst grundlag vi forholder os til os selv og samfundet på, desto større bidrag er vi i stand til at give til samfundsbevidstheden.

Samfundsbevidsthed er et begreb, jeg i mangel af kendskab til bedre alternativer, kalder den kollektive bevidsthed der ligger i et samfunds kultur, overbevisninger, forskelligheder og fællesskab.

Alle individer i et samfund bidrager til samfundsbevidstheden ved blot at være til - men også gennem gerninger og at gøre en forskel for andre, på godt og på ondt.

Det kan være svært for et enkelt individ at gøre en forskel for det overordnede samfund, mens et generel skifte i konsensus - altså bevidstheden fra mange individer -  kan ændre hele samfundet. 

Jeg det meste af mit liv følt mig som en, der har siddet lidt uden for fællesskabet og har syntes noget helt andet end de fleste andre.

Har aldrig kunnet finde ro i at "det er jo sådan det er", når andre mennesker har haft det svært eller der er sket noget forfærdeligt ude i verden.


Det politiske samfund

Meningsdannende retorik og et demokrati i stagnation

Befolkningens engagement i den politiske debat har ændret sig markant gennem de seneste årtier.

Fra et fokus på fællesskab og humane værdier hos stort set alle politiske partier, og en forholdsvis åbenhed over for at lytte til befolkningens stemme, har mediernes fremstilling af politiske udtalelser fået karakter af at være meningsdannende fremfor oplysende.

Ved at blive bombarderet med retoriske virkemidler der engagerer følelsesmæssige reaktioner i alle afskygninger, kan det være svært for individet at mærke sine egne dybeste, humane værdier.

De politiske politiske ideologiers betydning for samfundet har bevæget sig fra at have en karakter af at være formulerede visioner, til at handle om at få magt og ret - givetvis af nødvendighed, for uden en vis pondus har et politisk parti ikke et præmis for at kunne integrere deres visioner i samfundet.

Den politiske scenes - herunder også korruption og interessekonflikter, konspiration og gisninger - greb om befolkningens meninger og holdninger er med til at holde samfundet fast i en struktur hvor hver enkelt borger virkelig skal prioritere at gøre en forskel ved eksempelvis at tale mod konsensus.

Så vidt vides er demokratiets formulerede forfædre dog langt fra tilhænger af at konsensus er sandheden. 

Under alle omstændigheder kan der argumenteres for at dagens politiske scene spænder ben for at demokratiet er en vej til at skabe balance og lige muligheder for alle i et samfund bestående af meget forskellige befolkningsgrupper og individer.

Det følsomme samfund

Projicering af overlevelsesinstinktet til følelsesmæssige reaktioner

Et samfund, der overvejende har sikret sine indbyggeres tillid til at de basale behov er dækket, har ændret på de omstændigheder, vi fra vores instinktlag har været vant til at forholde os til før.

Men det betyder ikke at de mekanismer og leveregler, vi har været vant til at har været med til at sikre vores overlevelse, forsvinder af sig selv.

Der er mange mennesker, som har udskiftet det at forholde sig til den skinbarlige overlevelse med at projicere impulser fra overlevelsesinstinktet ud i den følelsesmæssige bevidsthed.

Så fx en følelse af at blive holdt uden for et fællesskab, selvom det ikke har nogen konsekvenser for overlevelsen, kan blive opfattet som en eksistentiel krise vedhæftet dyb følelsesmæssig proces - fordi overlevelsesinstinktet stadig husker hvor vigtigt det er at være inkluderet i fællesskabet.

Man kan sige at mange af os - ufrivilligt - udlever overlevelsesinstinktet gennem vores følelsesmæssige identitet, og at følelserne kan have en tendens til at være alt for stærke, fordi overlevelsesinstinktet, fejlagtigt, fortæller os at det handler om liv eller død.

Det sensitive samfund

Nye tider og nye muligheder for befolkningen og samfundet

Sensitivitet og følsomhed er ikke nødvendigvis det samme. Følsomheden handler om følelser - og sensitiviteten handler om hvad vi nøgternt oplever og sanser i og uden for os selv.

Overlevelsens generelle retræte fra samfundet har gjort det muligt at omdirigere bevidstheden fra det basale til en opmærksomhed omkring mere nuancerede aspekter af livet - et privilegium, det ellers hidtil kun har været de rigere individer forundt.

De nye nuancer, vi på grund af overlevelsens retræte har fået overskud til at forholde os til, oplever mange gennem en øget sensitivitet - ved fx at kunne mærke følelser og stemninger med lige så stor sikkerhed som at kunne se og sanse den stoflige virkelighed.

Der er et stigende antal mennesker, der har fundet ro i at identificere sig med at være særligt sensitive. Det at være særligt sensitiv er en betegnelse for at kunne sanse mere og/eller dybere end det, vi har været vant til at anerkende i vores syn på os selv og andre, og i kommunikationen mellem os.

I begrebet særligt sensitiv ligger der også en indforståethed omkring at være hypersensitiv - at have overreaktioner på noget af det, vi sanser. Det er der en risiko for at oparbejde med en sensitivitet, som samfundet og de ældre generationer ikke er gearet til at forholde sig til - men sensitivitet og hypersensitivitet er i min verden to adskilte begreber.

Det er muligt at være sensitiv uden hypersensitivitet - altså at være sensitiv og stærk. De sensitive evner i et stærkt fodfæste er det, jeg kalder:

HYPERSANSNING!

Hvilket bringer os videre til...

Det spirituelle samfund